Veranderingen vanaf 1 januari 2020

Onze loonafdeling attendeert je graag op een aantal punten die veranderen vanaf 1 januari 2020.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Wat is er veranderd? Lees hieronder de hoofdlijnen van de WAB.

1. De sectorale premie vervalt per 1-1-2020. Deze is vervangen door WW premie.
Er zijn twee tarieven van WW premie, namelijk de hoge (7,94%) en lage (2,94%) premie.

2. De werkgever betaalt de lage WW premie (2,94%) wanneer ze aan alle drie de volgende voorwaarden voldoet:
– Onbepaalde tijd contract met een werknemer.
– Schriftelijk contract is aanwezig in de administratie.
– Geen oproepcontract (0-uren contract; min-max contract).

En/of één van de volgende voorwaarden
– De werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond heeft gekregen.
– De werknemer volgt een leerling Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). De overeenkomst met de BBL-leerling moet voorzien zijn van een dagtekening en zijn opgenomen in de administratie van de werkgever.
– De werkgever is een eigenrisicodrager van een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO). Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever dan de lagere WW-premie verschuldigd.

3. De werkgever betaalt een hoge WW premie (7,94%) wanneer de werknemer een arbeidsovereenkomst van een bepaalde tijd of een oproepcontract heeft.

4. Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar.
– Vanaf 1-1-2020 kunnen de werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Tot en met 31 december 2019 is het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan.

5. Ontslagregeling wordt versoepeld vanaf 1-1-2020.
– De werkgever kan op i-gronden de werknemer ontslag geven, hiervoor dient de werkgever de ontslagvergunning aan te vragen bij de kantonrechter.
– De i-gronden zijn bijv. disfunctioneren; verstoorde arbeidsrelatie; frequent ziekteverzuim etc.

6. Transitievergoeding
– De werknemer heeft vanaf dag 1 recht op transitievergoeding bij ontslag.
– De berekening van de transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de 1e werkdag van de werknemer.
– Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever compensatie krijgen van UWV over de transitievergoeding die uitgekeerd is aan de werknemer die na 2 jaar ziek uit dienst is gegaan.
Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet wel aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn.

7. Oproepkracht krijgt meer zekerheid
– Vanaf 2020 moeten de werkgevers een oproepkracht minstens 4 dagen van te voren oproepen voor het werk. Als de werkgever binnen 4 dagen voor de aanvang van het werk afzegt, dan heeft de werknemer recht op het loon over de uren die afgesproken waren.
– Na 12 maanden van een oproepcontract, moet de werkgever een contract aanbieden met een vast aantal uren.

8. Payrollwerknemers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn van het bedrijf.

Verder vragen we je aandacht voor het volgende

1. E-Herkenning

– Binnenkort is inloggen middels e-Herkenning  voor ondernemers verplicht bij onder meer de Belastingdienst, RDW, Kamer van Koophandel, het werkgeversportaal van UWV en andere, grote, (overheid) organisaties.
– Vanaf 1 november 2019 is het inloggen bij het werkgeversportaal van de UWV alleen nog mogelijk met e-Herkenning niveau 3. Je kunt niet meer via de werkgeverportaal inloggen op de website van UWV.
– E-herkenning 3 kun je bij een door de overheid erkende leverancier aanvragen.
– De kosten varieert van 41 tot 45 euro, je kunt een overeenkomst afsluiten van 3 jaar of 5 jaar.
– De aanvraagprocedure kan tijd kosten, we raden  aan dit spoedig te regelen.

2. Stichting PAWW
– De PAWW is de private aanvullende uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke
WW- of WGA-uitkering.
– De keuze voor deelname aan de PAWW is vrijwillig per cao. De werknemers en werkgevers besluiten in het cao-overleg tot deelname aan de PAWW. In het PAWW-reglement zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers vastgelegd.
– De duur van deze uitkering is maximaal 14 maanden. (Maximale duur is van 38 naar 24 maanden gegaan in 2019).
– De werknemer betaalt de PAWW premie.
– De werkgever houdt de PAWW premie in op het brutoloon en draagt deze af aan Stichting PAWW.
– In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW-uitkering aan.

De premies:

3. Nieuwe wijzigingen WKR
U kunt uw werknemers extra belonen dankzij een ruimere werkkostenregeling (WKR). Op dit moment mag u onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom (het loon van alle medewerkers samen). Dit is de vrije ruimte. Deze vrije ruimte wordt per 2020 met 0,5 procentpunt verhoogd tot 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het huidige percentage van 1,2% gelden.

We hebben deze actuele onderwerpen samengevat. We kunnen ons voorstellen dat deze wijzigingen van de wet- regelgeving niet altijd makkelijk te begrijpen zijn voor iedereen. Wilt u meer weten over deze wijzigingen?

Jennifer Hsu en Karin Bos van onze loonafdeling staan je graag te woord.
loonafdeling@du-accountants.nl